History Monday: Presidents’ Day ! » President George Bush, Sr